De paragrafen

Verbonden partijen

Het beleid van de gemeente Hilversum inzake verbonden partijen is vastgelegd in twee nota’s: de P&C-nota Verbonden partijen en Sturen op verbonden partijen.

In de P&C-nota Verbonden partijen (2008) is onder andere geregeld welke vragen beantwoord moeten worden voordat besloten wordt om aan een verbonden partij te gaan deelnemen:

  1. Wordt door deelname een publiek belang gediend? Welk belang is dat?
  2. Kan dit publieke belang ook zelfstandig door de gemeente worden verwezenlijkt? Zo ja, wat zijn de voordelen en nadelen van verwezenlijking via een verbonden partij?
  3. Kan aangetoond worden dat de voordelen van deelname groter zijn dan het standaardbezwaar van verlies aan bestuurlijke grip?
  4. Wat zijn de financiële risico’s, en hoe wegen die op tegen de voordelen van deelname?
  5. Is er keuze mogelijk met betrekking tot de rechtsvorm van de verbonden partij, en zo ja welke vorm verdient de voorkeur?

De nota Sturing op verbonden partijen (2013) heeft als doel ‘de sturingsmogelijkheden van raad en college van B en W op de huidige verbonden partijen te verbeteren.’ Hiervoor zijn tien verbeterpunten geformuleerd, waaronder:

  • ‘sturen en controleren op financiën én prestaties (is geleverd conform afgesproken prestaties?)’;
  • ‘waar dit nu nog onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt, in gesprek te gaan met de verbonden partij over de opname van duidelijk geformuleerde doelen, prestaties en prestatie-indicatoren in de begroting en de jaarrekening’;
  • ‘tijdens de begrotingsbehandeling te bepalen op welke onderwerpen college van B&W en/of de raad de komende tijd wil (mee)praten’.
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49