Het overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten

Uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten waarlangs de begroting 2023-2026 is uitgewerkt weergegeven. We streven naar een begroting na die aan de volgende uitgangspunten voldoet:

1. Concreet
2. Financieel gezond (positief begrotingssaldo)
3. Uitvoerbaar
4. Leesbaar voor burgers
5. Passend binnen wettelijke kaders

Omschrijving

Uitgangspunt

Lonen en pensioenpremie

3% voor 2023 ev. (t.o.v. begroting 2022)

Prijsindexering (materiële budgetten)

2,9% (t.o.v. begroting 2022)

Subsidie indexatie

4% (t.o.v. begroting 2022)

Afvalstoffenheffing

1,5%

Rioolheffing

4,0%

Marktgelden

Woensdag: 2,9%
Zaterdag: 2,9%

Overige lokale leges, rechten en heffingen

2,9% (of conform het wettelijk vastgestelde tarief)

Rekenrentes

Investeringen
Grondexploitaties
Voorziening grondexploitaties

1,40%
1,50%
2,00%

Algemene uitkering

Meicirculaire 2022

(Financiële) regels

BBV, Financiële verordening gemeente Hilversum 2022, Coalitieakkoord 2022-2026

Ontwikkelingen

1 januari 2022

Begroting 2023
( 1 januari 2023)

Aantal inwoners

91.733

92.000

  Waarvan 0 t/m 14 jaar

15.463

15.548

  Waarvan 15 t/m 64 jaar

58.989

59.156

  Waarvan 65 jaar en ouder

17.281

17.296

Aantal uitkeringsgerechtigden

2.050

2.000

(WWB -incl. WIJ-, BBZ, IOAW, IOAZ, Adreslozen)

Aantal woonruimten

43.390

43.690

Lonen
De huidige cao loopt tot 1 januari 2023. Er is nog geen concrete indicatie te geven over de wijzigingen in de cao per 2023. Op dit moment wordt minimaal uitgegaan van de Augustusraming 2022 van het Centraal Planbureau (CPB). Het indexatiepercentage voor Loonvoet sector overheid is 3%. Ter dekking van deze te verwachte verhoging is de stelpost nominale ontwikkeling beschikbaar. Hiervoor is in deze begroting € 1,8 mln gereserveerd.

Prijsindexering
Het Centraal Planbureau berekent doorlopend de Nationale Consumentenprijsindex (cpi). Met deze indexering wordt een inschatting gemaakt van de verwachte prijsstijging van producten en diensten. De cpi voor 2022 is geraamd op 2,9% (Augustusraming 2022). We stellen voor om de budgetten voor 2023 niet automatisch te verhogen met de cpi. Daar waar knelpunten ontstaan wordt in deze begroting een indexatie op deze specifieke budgetten voorgesteld.

Subsidie indexatie
Bij de kadernota is een bedrag van € 300.000  beschikbaar gesteld voor de indexatie van subsidiebudgetten. Dit staat gelijk aan 2 % indexatie op de subsidiebudgetten. Door de oplopende inflatie is besloten in deze begroting een extra bedrag van € 300.00 beschikbaar te stellen. Daarmee worden subsidiebudgetten in totaal met 4% geïndexeerd.

Afvalstoffenheffing, rioolheffing en marktgelden
Uitgangspunt voor de afvalstoffen- en rioolheffing en marktgelden is, het kostendekkender maken van het tarief. De afvalstoffenheffing wordt voor 89% en rioolheffing voor 99% kostendekkend. De afvalstoffenheffing stijgt met 1,5% en de rioolheffing met 4,0%. Voor de marktgelden komt de kostendekking op 92%. Het tarief stijgt in 2023 met 2,9%.

Overige lokale leges, rechten en heffingen
Conform bestendig beleid stijgen de overige lokale leges, rechten en heffingen met het inflatiepercentage van 2,9% of conform het wettelijk vastgestelde tarief (bijvoorbeeld: rijbewijs, paspoort). In overeenstemming met de financiële verordening worden de tarieven jaarlijks door de raad vastgesteld (art 15).

Kostentoerekening
Ten behoeve van het bepalen van de kostendekkendheid van leges, rechten en heffingen wordt van de betreffende producten de kostprijs berekend. Volgens de nieuwe financiële verordening worden hierbij betrokken: (1) overheadkosten; (2) rente van ingezet vreemd vermogen; (3) bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen; (4) afschrijvingskosten van in gebruik zijnde activa.

Investeringen
De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn opgenomen in het investeringsprogramma 2021-2024. De rentelasten zijn berekend tegen een renteomslag van 1,4%.
De in de begroting opgenomen investeringen worden bij het vaststellen van de begroting door de raad automatisch geautoriseerd, tenzij de raad aangeeft dat hij voor bepaalde investeringen een apart raadsvoorstel wil (art 4 lid 6 Financiële verordening 2022).

Grondexploitaties
De rente die conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording toegerekend wordt aan grondexploitaties is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor 2021 is dit rentepercentage 1,5%.
Toekomstige verliezen op negatieve grondexploitaties zijn gedekt middels de voorziening negatieve grondexploitaties. Er wordt gewerkt met een rentetoerekening van 2,0%, conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording.

Algemene uitkering
Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2022 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren en de laatste fase van de herijking van het gemeentefonds.

(Financiële) regels
Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de financiële verordening gemeente Hilversum 2022 (vastgesteld 22 april 2021), het BBV en het coalitieakkoord 2022-2026.

Structureel en reëel begroten
De begroting en meerjarenraming zijn structureel en reëel in evenwicht. Structurele lasten moeten gedekt worden door structurele baten, waarbij er onder de streep geen sprake mag zijn van een tekort. Incidentele intensiveringen worden gedekt uit incidentele middelen. Indien er geen incidentele dekking is, dan moet er dekking gevonden worden in een onttrekking uit een bestemmingsreserve of de algemene reserve.
De ramingen zijn zo realistisch mogelijk. Zoals gebruikelijk is de gemeente sterk afhankelijk van externe factoren, zoals de uitkomsten van financiële verdeelmodellen, besluitvorming vanuit de rijksoverheid, en de ontwikkeling van de economie. Dat betekent op onderdelen – met name in het sociaal domein met veel autonome ontwikkelingen – een best mogelijke schatting.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49