De uiteenzetting van de financiële positie

Meerjarige balans

Meerjarige balans

 

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

ACTIVA 

2022

2023

2024

2025

2026

Immateriële vaste activa

2.616

2.516

2.416

2.316

2.216

Materiële vaste activa

279.213

286.582

320.037

351.342

385.671

Financiële vaste activa

23.171

23.171

23.171

23.171

23.171

Voorraden

-481

4.077

5.023

-3.537

-857

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25.236

25.236

25.236

25.236

25.236

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

15

15

15

15

15

Overlopende activa

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

TOTAAL

342.270

354.097

388.398

411.043

447.952

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

PASSIVA 

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen vermogen

68.400

79.306

92.224

111.166

117.895

Saldo Begroting

993

1.000

1.000

1.000

1.000

Voorzieningen

11.877

11.747

10.928

10.619

10.064

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

195.311

213.008

228.505

234.001

259.498

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

35.189

18.536

25.241

23.757

28.995

Overlopende passiva 

30.500

30.500

30.500

30.500

30.500

TOTAAL

342.270

354.097

388.398

411.043

447.952

Toelichting bij: Meerjarige balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder andere de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

De presentatie moet aansluiten bij de balans in de jaarrekening maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In de prognose zitten een aantal aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn.

Bij de prognose van de eindbalansen van de jaren 2023 t/m 2026 is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiende uit;
• Het investeringsprogramma 2023-2026
• Openstaande kredieten uit voorgaande jaren
• De actualisatie grondexploitaties 2022
• De mutaties in de reserves en voorzieningen
• De reguliere begroting 2023 inclusief meerjarenraming
• De financieringsbehoefte voor de jaren 2023 t/m 2026

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49