De uiteenzetting van de financiële positie

EMU saldo

EMU saldo

 

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2023

Volgens begroting 2024

Volgens begroting 2025

Volgens begroting 2026

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-6.478

11.906

12.918

18.943

6.729

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

8.779

7.269

33.355

31.205

34.229

3.

Mutatie voorzieningen

37

-130

-819

-309

-555

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-5.803

4.558

946

-8.560

2.680

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-9.417

-51

-22.202

-4.011

-30.735

 

Toelichting bij: EMU saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMI-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,6% voor de rijksoverheid en 0,4% voor de decentrale overheden.

De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomsten van het baten- en lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Een negatief saldo betekent dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Voor de gemeente Hilversum is dit in alle jaren het geval.

De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Aangezien het EMU-saldo van Hilversum onder de referentiewaarde uitstijgt, is de bijdrage van Hilversum aan het landelijke EMU-saldo geen aandachtspunt. Een of meer andere overheden zullen onder hun referentiewaarde moeten blijven, om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid als geheel onder de EMU-norm van 3% blijft. De referentiewaarde voor Hilversum wordt bekend gemaakt bij de septembercirculaire.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49