Het overzicht van baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Nr

Omschrijving

Begroting 2023

saldo

saldo

saldo

lasten

baten

2024

2025

2026

1

Beheer en onderhoudssysteem gemeentewerf

30

2

Specifieke uitkering stimulering Sport (SPUK)

-170

3

HOV contract

1.282

-1.282

4

Bruisend Hart

250

5

Coalitieakkoord

325

825

750

100

6

Reserve Stedelijke Ontwikkeling

7.272

-500

1.300

1.300

1.300

Projectportfolio en formatie

500

7

Reserve Mobiliteitsfonds

-222

-12

-62

-62

8

Reserve Herplantfonds

20

20

20

20

9

Reserve Regionaal mediacentrum

-45

-71

Subsidie Stichting Mediafonds

45

71

10

Onderwijshuisvesting

805

1.372

600

600

11

Laaggeletterdheid

141

155

12

Nationaal Programma Onderwijs

750

-750

13

Coalitieakkoord

25

50

A22/92 Menstruatiearmoede, bloedserieus

15

14

Minimabeleid doelgroepen TONK en TOZO

350

15

Personeel Inkomensregelingen

288

16

Coalitieakkoord

50

150

325

200

17

Afhandeling TOZO

350

300

300

150

Reserve TOZO

-350

-300

-300

-150

18

Schuldhulp en minimabeleid

1.000

1.000

19

Organisatieontwikkeling

125

20

SaaS :Datagedreven werken

100

100

SaaS: Doorontwikkeling zaaksysteem

100

21

Coalitieakkoord

550

100

50

22

Reserve decentrale loonruimte

38

38

38

38

23

Resultaat grondexploitaties

186

-475

-214

0

24

Mutaties grondexploitaties

1.153

-500

971

351

2.216

Mutaties grondexploitaties (onderhanden werk)

-1.153

500

-971

-351

-2.216

25

Verkoopopbrengst panden

80

-4.043

26

Verkoop perceel voormalig zwembad Crailoo

-2.009

27

Algemene reserve

-638

28

Algemene reserve (Coalitieakkoord/behoedzaamheidsbuffer)

1.000

1.500

2.000

29

Algemene reserve (saldo begroting)

5.286

9.916

15.518

2.583

Totaal lasten en baten begroting 2023 en saldi 2024-2026

310.055

-311.040

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal structurele lasten en baten begroting 2023-2026

290.873

-301.262

-16.989

-20.875

-7.829

Toelichting en:

1. Technische installaties Gemeentewerf: Voor het beheer en onderhoud is het werken met een beheer/onderhoudsmanagementsysteem noodzakelijk, eenmalige aanschaf kost € 30.000.
2. SPUK: Op basis van de te verwachten uitgaven en investeringen voor sportaccommodaties is de teruggaaf SPUK sport voor het jaar 2023 berekend.  De regeling stopt na 2023.
3. HOV contracten: Onderdeel van de HOV overeenkomst met de provincie van januari 2014 is de uitvoering van deelproject 6 (de verlegde weg over Anna’s Hoeve) in opdracht van de provincie Noord Holland. Na afronding van de werkzaamheden worden de kosten verrekend met de ontvangen voorschotten.
4. Bruisend Hart: Voor het opstellen van het bestemmingsplan Bruisend Hart is in 2023 € 250.000 geraamd.
5. Coalitieakkoord: In het Coalitieakkoord zijn diverse eenmalige budgetten opgenomen. Onder programma 1 zijn dat: Mobiliteitsplannen, pilot aansluiting nachtnet, OV knooppunt Crailo, parkeer(beleid), sportevenementen, erfgoedhuis, verkenning isolatiefonds, beleid afvalscheiding, milieu, opstellen wijkgerichte uitvoeringsagenda's Meent/Kerkelanden en inzet op flex wonen
6. Storting Reserve Stedelijke Ontwikkeling/projectportfolio en formatie: Aan de reserve Stedelijke ontwikkeling worden in de komende jaren toevoegingen gedaan uit de algemene middelen, maar ook met incidentele opbrengsten uit vastgoed verkopen. Van de lijst niet-strategisch vastgoed kunnen in 2023 naar verwachting 17 objecten worden verkocht. Na aftrek van de extra lasten voor tijdelijke uitbreiding van de formatie Vastgoed resteert in 2023 een netto opbrengst van € 5.972.000 om toe te voegen aan de Reserve stedelijke ontwikkeling. De intentie is om de toevoegingen uit de algemene middelen van jaarlijks € 1.300.000 structureel te verwerken. Echter vanuit het oogpunt van de wetgever worden deze toevoegingen incidenteel aangemerkt. Ter dekking van extra formatiekosten bij diverse teams wordt in 2023 € 500.000 onttrokken aan de reserve Stedelijke ontwikkeling.
7. Mobiliteitsfonds: Aan deze reserve worden de van derden verkregen middelen voor het niet kunnen voldoen aan een bestaande parkeernorm toegevoegd. Deze reserve zal worden ingezet voor het in brede zin accommoderen van de parkeersituatie en het vergroten van de bereikbaarheid van de gemeente Hilversum.
8. Herplantfonds: Aan deze reserve worden de van derden verkregen middelen toegevoegd die ontvangen worden voor de afkoop van de herplant van bomen bij het verlenen van een kapvergunning. Gemiddeld wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 20.000 ontvangen.
9. Reserve Mediacentrum: De onttrekkingen in 2024 en 2025 zijn ten behoeve van de subsidie aan de Stichting Mediafonds.
10. Onderwijshuisvesting: Er is een Integraal Huisvestingplan (IHP) voor de komende 16 jaar opgesteld en door de Raad vastgesteld in mei 2020. Voor 2022 en 2023 zijn incidentele lasten opgenomen voor tijdelijke huisvesting en afwaardering van schoolgebouwen die worden gesloopt voor nieuwbouw.
11. Laaggeletterdheid: Om de regierol te versterken heeft het Rijk aan Hilversum als centrumgemeente extra budget beschikbaar gesteld voor de periode tot en met 2024. De bijdrage van het Rijk voor de aanpak van laaggeletterdheid wordt overgedragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek ten behoeve van de uitvoering van het regionaal actieplan “Taal is de sleutel” en is gestart in 2021.
12. Nationaal Programma onderwijs: De gemeente Hilversum ontvangt van de rijksoverheid €2,1 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit is tbv een herstelplan om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie.
13. Coalitieakkoord: In het Coalitieakkoord zijn diverse eenmalige budgetten opgenomen. Onder programma 2 zijn dat: Participatie (monitoring uitstroom) en opstellen actieplan ouder worden in Hilversum.
14. Minimabeleid doelgroepen TONK en TOZO
De coronaregelingen TOZO/Tonk zijn in 2021 beëindigd. De verwachting is dat hierdoor het beroep op de reguliere bijzondere bijstand incidenteel zal toenemen. Om die reden is extra maatwerkbudget nodig om de minima te kunnen ondersteunen.
15. Inkomensregelingen personeel:  De afgelopen jaren zijn de aanvragen levensonderhoud toegenomen, mede als gevolg van Covid-19. Ook is het aantal  mensen met een uitkering gestegen. Dit leidt tot meer werk voor de afdeling Sociaal Domein. Hiervoor is in 2022 en 2023 3 fte extra capaciteit beschikbaar gesteld voor € 216.000 per jaar). Eveneens wordt geïnvesteerd in de e-dienstverlening (2 jaar 1 fte: € 72.000/jaar). Dekking 2023 vindt plaats via de algemene reserve (zie programma 5). Uit evaluatie zal moeten blijken of de (structurele) capaciteit in evenwicht is met de werkzaamheden
16. Coalitieakkoord: In het Coalitieakkoord zijn diverse eenmalige budgetten opgenomen. Onder programma 3 zijn dat: Lobby HBO onderwijs, opstellen/uitvoeren gebiedsagenda centrum/werklocaties mediapark/inlopen, tekort praktijkgeschoolde arbeid en experimenteren met de basisbaan.
17.Afhandeling TOZO: De TOZO is per 1 oktober 2021 gestopt maar er zijn nog een drietal verschillende onderdelen waar de uitvoering mee bezig zal blijven de jaren: Debiteurenbeheer Tozo bedrijfskapitaal, Uitvoering beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Terugvorderen / debiteurenbeheer verstrekte TOZO uitkeringen levensonderhoud. Voor de komende jaren worden deze uitgaven gedekt vanuit de TOZO reserve.
18. Schuldhulp en minimabeleid. De huidige economische ontwikkelingen hebben voor vele burgers grote gevolgen. Dit zal naar grote waarschijnlijkheid tot gevolg hebben dat de hulpvraag bij de gemeente zal toenemen. Om deze extra vraag te kunnen verwerken wordt er in deze begroting een stelpost van € 1.000.000 opgenomen voor de komende twee jaar. De raad zal over de besteding van deze middelen geïnformeerd worden.
19. Organisatieontwikkeling: Op basis van het concernplan is er in 2022 en 2023 budget opgenomen t.b.v. het organisatie-breed ontwikkelprogramma “Persoonlijk leiderschap” en een management-development traject.
20. SaaS oplossingen: De opgenomen investeringsbudgetten “datagedreven werken” van € 100.000 in 2023 en 2024 en “doorontwikkeling zaaksysteem” van € 100.000 in 2023 zijn omgezet van investering naar exploitatie. Hilversum is namelijk geen eigenaar van deze applicaties, maar maakt er slechts gebruik van. Daarom moeten deze lasten in de exploitatie worden verantwoord i.p.v. opname als activa op de balans.
21. Coalitieakkoord: In het Coalitieakkoord zijn diverse eenmalige budgetten opgenomen. Onder programma 4 betreft dit: Hilversum 600 jaar, verruiming Horeca buiten centrum en Dierenasiel.
22. Reserve Decentrale loonruimte: Er wordt jaarlijks een budget aan deze reserve toegevoegd conform oude cao afspraak.
23. Resultaat Grondexploitaties: De resultaten (tussentijdse winstnemingen) uit de grondexploitaties zijn opgenomen conform de actualisatie grondexploitaties 2022 (raad 9 juni 2022).
24. Mutaties Grondexploitaties: Mutaties grondexploitaties zijn naar de aard van de raming incidenteel. Het totaal van de lasten en het totaal van de baten grondexploitatie dient in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen te worden. De mutatie met de balanspost voorraden, waarmee een saldo van € 0 gerealiseerd wordt, wordt afzonderlijk opgenomen in het overzicht incidentele baten en lasten.
25. Verkoop niet strategisch Vastgoed : Van de lijst niet-strategisch vastgoed kunnen in 2023 naar verwachting 17 objecten worden verkocht (zie ook onder programma 1) Om de verkoop van panden in de periode 2022 t/m 2024 te realiseren, is de formatie tijdelijk uitgebreid , kosten € 80.000, besluitvorming kadernota 2021. Deze extra lasten worden gedekt binnen de verkoopopbrengsten.
26. Verkoop voormalig zwembad Crailoo: Het perceel grond aan de Naarderweg wordt verkocht, onder aftrek van de boekwaarde kan er in 2023 een boekwinst worden gerealiseerd van ruim € 2 miljoen. Deze wordt gedoteerd aan de Reserve stedelijke ontwikkeling (zie programma 1).
27. Bijdrage Algemene reserve: Deze dient ter dekking van de lasten “personeel inkomensregelingen” en “minimabeleid doelgroepen TOZO en TONK”, zoals opgenomen onder programma 3.
28. Storting Algemene reserve (Coalitieakkoord): Vanuit het Coalitieakkoord betreft dit de extra stortingen in de Algemene reserve voor het creëren van een behoedzaamheidsbuffer.
29. Storting Algemene reserve (begrotingssaldo): De begroting laat een voordelig saldo zien. Om de toekomstbestendigheid van de gemeentefinanciën te vergroten is ervoor gekozen om een structureel saldo van € 1.000.000 te presenteren. Het saldo daarboven wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49