De uiteenzetting van de financiële positie

Investeringen

Investeringen

Toelichting bij: Investeringen

Met het investeringsprogramma 2023-2026 bieden wij u inzicht in de voorgenomen investeringen voor de komende vier jaren. De jaarschijven zijn geactualiseerd naar aanleiding van de voorgenomen nieuwe investeringen in de stad, reeds genomen besluiten en de stijgende kosten.

Bij deze begroting wordt voorgesteld de kredieten in de jaarschijf 2023 vrij te geven, met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten.

Personeels- en organisatiekosten
In de BBV-notitie Materiële Vaste Activa (januari 2020) is voorgeschreven dat salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd. De financiële verordening 2022 van de gemeente Hilversum is (onder andere) op dit onderdeel aangepast. In het investeringsprogramma 2023-2026 is de personeelskosten verwerkt in de investeringsbedragen.

Spaarvoorziening riolering
Sinds het begrotingsjaar 2021 wordt op de investeringskredieten die betrekking hebben op de riolering, ieder jaar een bedrag uit de spaarvoorziening riolering in mindering gebracht. Dit heeft als effect dat de kapitaallasten van deze investeringen nihil zijn.

Autorisatie investeringskredieten
Investeringen maken via de kapitaallasten (rente en afschrijving) deel uit van de exploitatiebegroting. Bij de vaststelling van de begroting/meerjarenraming wordt tegelijkertijd de investeringskolom voor het komende jaar (2023) door de raad geaccordeerd. De financiële ruimte voor de investeringen is dan gereserveerd voor het komende jaar. Dit geldt niet voor alle investeringen. Bij het vaststellen van de begroting wordt ook bepaald voor welke investeringsvoorstellen het college op een later tijdstip naar de raad zal gaan voor de autorisatie van het krediet. Deze investeringen zijn in het investeringsprogramma met een sterretje gemarkeerd.
Als regel geldt dat (1) het bestedingsdoel (wat willen we bereiken), (2) de planning (deze is de basis voor de bestedingstermijn van het budget), (3) de onderbouwde financiële raming (de basis voor het begrote bedrag) en (4) het uitvoeringsplan (welke activiteiten zijn nodig) van investeringen helder moeten zijn. Voor investeringen op het gebied van het beheer (van bijvoorbeeld de openbare ruimte) is dit in de regel zo, omdat daar door de raad vastgestelde onderhoudsplannen onder liggen die voorzien zijn van een uitvoeringsplanning. Investeringen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden geschrapt.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49