Bijlagen

Overzicht van taakvelden per programma

Overzicht van taakvelden per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting 2023

2024

2025

2026

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.10

Mutaties reserves

7.292

-722

6.570

1.263

1.187

1.258

0.63

Parkeerbelasting

0

-4.650

-4.650

-4.650

-4.611

-4.611

2.1

Verkeer en vervoer

17.711

-2.004

15.707

15.424

14.891

14.864

2.2

Parkeren

4.472

-1.444

3.028

3.096

2.946

2.854

2.4

Economische havens en waterwegen

452

-67

385

382

372

362

5.1

Sportbeleid en activering

1.213

-9

1.203

1.404

1.578

1.527

5.2

Sportaccommodaties

2.826

-1.215

1.611

1.740

1.714

1.690

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.506

-479

4.026

4.043

4.285

4.280

5.4

Musea

1.288

-338

950

947

946

944

5.5

Cultureel erfgoed

883

-5

878

924

871

869

5.6

Media

1.842

-2

1.841

2.594

2.871

2.799

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.944

-384

6.560

6.663

6.914

6.866

7.2

Riolering

6.620

-8.895

-2.275

-2.260

-2.263

-2.248

7.3

Afval

10.447

-12.684

-2.237

-2.670

-3.222

-3.646

7.4

Milieubeheer

3.413

-16

3.398

3.463

4.184

3.829

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

442

-338

104

101

105

102

8.1

Ruimtelijke ordening

3.182

-457

2.726

2.556

2.429

2.425

8.3

Wonen en bouwen

4.527

-3.287

1.240

1.664

1.583

1.425

4.2

Onderwijshuisvesting

9.504

-199

9.305

9.226

8.325

8.146

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.549

-4.863

2.686

2.699

2.543

2.540

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12.054

-360

11.694

12.092

12.839

12.913

6.2

Toegang

1.960

-4

1.956

2.003

2.002

1.995

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.137

-745

4.392

4.437

4.007

3.991

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

10.798

-36

10.762

10.643

10.588

10.582

6.71B

Begeleiding (WMO)

6.391

0

6.391

6.268

6.266

6.260

6.71C

Dagbesteding (WMO)

1.100

0

1.100

1.150

250

250

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

25

0

25

25

25

25

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

9.149

-16

9.133

8.984

8.980

8.976

6.72B

Jeugdhulp behandeling

10.231

0

10.231

10.232

10.239

10.239

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

1.545

0

1.545

1.545

1.545

1.545

6.73A

Pleegzorg

800

0

800

950

950

950

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

140

0

140

140

140

140

6.74A

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

231

0

231

233

236

240

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.038

0

1.038

1.038

1.038

1.038

6.74C

Gesloten plaatsing

230

0

230

230

230

230

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

12.602

-303

12.299

12.302

12.306

12.305

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.155

0

5.155

5.155

5.155

4.900

6.82A

Jeugdbescherming

1.758

-6

1.752

1.748

1.747

1.746

6.82B

Jeugdreclassering

150

0

150

150

150

150

7.1

Volksgezondheid

3.317

-81

3.236

3.201

3.203

3.188

0.10

Mutaties reserves

0

-350

-350

-300

-300

-150

3.1

Economische ontwikkeling

3.138

-77

3.061

3.427

3.398

3.226

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

121

0

121

171

245

245

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

339

-642

-303

-327

-328

-328

3.4

Economische promotie

716

-1

715

714

714

714

6.3

Inkomensregelingen

46.864

-33.031

13.833

13.580

12.615

12.458

6.4

Begeleide participatie

6.411

-1

6.410

6.122

5.989

5.936

6.5

Arbeidsparticipatie

4.715

-29

4.686

4.919

5.114

5.102

0.1

Bestuur

3.815

-3

3.812

3.811

3.810

3.810

0.10

Mutaties reserves

38

0

38

38

38

38

0.2

Burgerzaken

2.180

-1.280

899

478

461

379

0.4

Overhead

35.083

-497

34.585

33.900

33.106

32.812

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

9.041

-14

9.027

9.130

9.199

9.199

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.640

-242

4.398

4.609

4.902

4.846

0.10

Mutaties reserves

5.286

-638

4.648

10.916

17.018

4.583

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.886

-7.575

-5.689

370

472

470

0.5

Treasury

0

-340

-340

-64

175

196

0.61

OZB woningen

1.084

-12.469

-11.386

-11.614

-12.188

-12.523

0.62

OZB niet-woningen

823

-11.617

-10.793

-11.222

-11.475

-11.717

0.64

Belastingen overig

1.353

-745

608

453

450

449

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-196.897

-196.897

-207.316

-215.008

-204.959

0.8

Overige baten en lasten

947

0

947

4.869

9.877

14.753

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

25

0

25

29

43

37

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

2.629

-982

1.646

1.174

1.130

1.485

Totaal

310.055

-311.040

-985

-1.000

-1.000

-1.000

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49