Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

Graag bieden wij u de begroting ‘Ambities in onzekere tijden’ aan, de eerste begroting van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college. Deze begroting is vormgegeven aan de hand van het coalitieakkoord ‘Hilversum Koesteren’ en de financiële randvoorwaarden zoals opgenomen in de Voorjaarsnota.

Ondanks de vele ambities voor Hilversum die in deze begroting zijn opgenomen en de gunstige meerjarige financiële uitgangspositie die uit de cijfers spreekt, is dit vooral een begroting van gemengde gevoelens. Na ruim twee jaar de grote gevolgen van Corona te hebben gedragen, leek dit voorjaar eindelijk wat lucht te ontstaan. Mensen konden elkaar weer ontmoeten, terrassen konden weer open, er ontstond weer ruimte om op een meer ontspannen manier te leven. En toen begon met de inval van Rusland in Oekraïne die andere crisis. Dit heeft ook een grote weerslag gehad op onze samenleving. Direct en indirect. In Hilversum zijn aan de Heuvellaan honderden Oekraïense vluchtelingen opgevangen, met heel veel steun en gastvrijheid vanuit de Hilversummers. Maar, daarnaast heeft deze crisis ook geleid tot enorme prijsstijgingen. Energierekeningen zijn voor veel mensen en ondernemers nauwelijks nog betaalbaar. Boodschappen zijn veel duurder geworden, bouwmaterialen zijn slecht leverbaar en eveneens enorm in prijs gestegen. Kortom: waar iedereen hoopte een tijd van onbezorgdheid tegemoet te gaan, is het voor veel Hilversummers en Hilversumse ondernemers ineens knokken om rond te komen.

Om in zo’n moeilijke, onzekere tijd toch een begroting met ambitie en grote investeringen in de stad te maken, voelt dus heel dubbel. En toch is het nodig. Want de plannen en investeringen die we in deze begroting voorstellen, maken Hilversum beter. In de toekomst, maar ook op de korte termijn. Zo investeren we aan de ene kant in grote projecten zoals het stationsgebied. Projecten waar én veel nieuwe woningen én veel voorzieningen voor Hilversum (zoals een fietsenstalling) worden gerealiseerd. We investeren om de minima-regelingen én de dienstverlening binnen het sociaal domein snel te verbeteren en we maken Hilversum groener en klaar voor de gevolgen van klimaatveranderingen. Daarnaast blijven we investeren in goede scholen voor onze kinderen. Want we willen de problemen van vandaag én van morgen aanpakken. Omdat we de inwoners en ondernemers van Hilversum ook nu waar mogelijk willen ondersteunen, hebben we de stijging van de woonlasten kunnen beperken tot 1,5% (de verwachte inflatie is volgend jaar bijna 3%).  

Ook de gemeente Hilversum zelf wordt geconfronteerd met stijgende kosten. Bouwprojecten, investeringen in wegen en riolering, de gasrekening van de zwembaden: alles wordt duurder. In de begroting hebben we geprobeerd zo goed mogelijk op de stijgende kosten in te spelen, om straks zo min mogelijk met verrassingen geconfronteerd te worden. Zoals al aangegeven, is de financiële uitgangspositie van Hilversum gelukkig erg gunstig. Dat is afgelopen jaren wel eens anders geweest. Omdat we in tijden van grote onzekerheid leven, hebben we er wel bewust voor gekozen zorgvuldig om te gaan met de financiële ruimte die er is. We houden daarom elk jaar bewust een miljoen euro over onderaan de streep, handhaven de corona reserve en voegen de komende 4 jaar zo'n 33 miljoen euro toe aan de algemene reserve. Dan hebben we meer spek op de botten en kunnen we blijven investeren in het Hilversum van morgen.

Inwoners die moeilijk rondkomen ondersteunen

De stijgende energiekosten is een landelijk, zo niet een mondiaal, probleem. We willen er zijn voor onze inwoners, maar kijken ook naar de landelijke oplossingen. De energietoeslag van het Rijk verstrekken we op dit moment aan inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Hoe het Rijk deze groep blijf ondersteunen, is nog onduidelijk. Daarom reserveren we € 1 miljoen extra in zowel 2023 als 2024. Daarmee willen we inwoners ondersteunen vanuit onze eigen rol.
We breiden het budget uit voor alle minimaregelingen en stellen extra middelen en menskracht beschikbaar voor schuldhulpverlening. Dit extra budget is nog niet helemaal concreet ingevuld. Daardoor houden we de ruimte om in te springen op signalen uit de samenleving en om samen met de stad te zorgen voor hen die het nodig (gaan) hebben.

Zeer beperkte stijging woonlasten

In het coalitieakkoord hebben we gesteld dat de woonlasten niet meer groeien dan de inflatie. Het Centraal Plan Bureau berekent dat de inflatie 2,9% wordt in 2023. Voor volgend jaar hebben we besloten terughoudend te zijn. Wij laten de woonlasten met slechts de helft van de verwachtte inflatie stijgen, dus met 1,5%. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing gaan iets omhoog en de OZB gaat een piepklein beetje naar beneden. De OZB niet-woningen stijgt met 1,5%. Op deze wijze gaan de woonlasten voor zowel huurders, huiseigenaren en ondernemers met 1,5% omhoog. Hiermee willen we de toch al oplopende kosten voor inwoners en ondernemers niet verder verzwaren. Daarnaast schaffen we de ook de hondenbelasting af met ingang van 2023.

Speerpunten
Hieronder geven we per hoofdstuk van het coalitieakkoord aan wat de speerpunten voor 2023 zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 14:22:11 met de export van 11/10/2022 14:14:49